اومدم با کوله بار غم | متن مداحی | کربلایی حسین طاهری

اومدم با کوله بار غم با یاد غم اهل حرم

اومدم با کوله بار غم با یاد غم اهل حرم

یاد مشک و پرچم و علم وای وای وای

ام البنین بیا بشین کنار زینب

تا بشنوی روضه قلب زار زینب

خسته و بی رمق رسیدم و بذار که

سرش و روی زانوهات بذاره زینب

ام البنین مشک دریده ام البنین دست بریده

شنیدنش سخته یا دیدن

ام البنین گریه مادر سه شعبه و

حنجر اصغر شنیدنش سخته یا دیدن

نمیبرم قاسم و از یاد که زیر سم اسبا جون داد

پیکر در هم اربا اربا گذاشتن رو عبای بابا

شنیدنش سخته یا دیدن

ام البنین همه گلام و چیدن

شنیدن کی بود مانند دیدن

************

به خدا تو کوفه مردم و بسکه تازیونه خوردم و

سوغاتی برات اوردم و وای وای وای

این تیکه پارچه یه روزی یه پیروهن بود

این پیروهنی دست بافته مادر من بود

با این که این پیروهن و داداش به تن کرد

ولی سر اخر دیدمش عریان بدن بود

ام البنین هق هق اطفال خودم تو خیمه دلم تو گودال

از خیمه ها بیرون دویدم مرکب بی صاحب و دیدم

ام البنین اروم نموندم خودم و تا مقتل کشوندم

ام البنین بگم یا بسه دیدم یکی رو سینش نشسته

ام البنین بردم دمادم دوازده ضربه پشت سر هم

ام البنین همه گلام و چیدن

شنیدن کی بود مانند دیدن

خودم دیدم ز بالای بلندی

که محبوب خدا را سر بریدن

 

 

www.mohjat.net