دوباره روضه آخر خدا به خیر بکند | متن مداحی | حاج حسن خلج

دوباره روضه آخر خدا به خیر بکند

دوباره روضه آخر خدا به خیر بکند

دوباره داغ برادر خدا به خیر کند

دوباره بارش سنگ و دوباره پیشانی

حدیث تیر مکرر خدا به خیر کند

دوباره حرمله و یک سه شعبه و آقا

که در میاورد از پر خدا به خیر کند

دوباره خاطره بوسه گاه پیغمبر

دوباره شمر ستمگر خدا به خیر کند

به روی سینه نشسته دوباره با خنجر

شروع می کند از سر خدا به خیر کند

یکی به روی بلندی یکی بر آن گودال

نشسته مادر و دختر خدا به خیر کند

دوباره تاختن اسب تازه نعل شده

به روی جسم مطهر خدا به خیر کند

دوباره سرقت و خلخال و آتش و خیمه

دوباره غارت معجر خدا به خیر کند

سرش به دامن مادر خدا نصیب کند

شکسته پهلوی مادر خدا به خیر کند

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.