آمار
اداره ثبت احوال

داستان کوتاه طنز کارمند اداره ثبت احوال

برای تو خوب شد و برای من بد

داستان کوتاه برای تو خوب شد و برای من بد

جن و بسم الله

داستان طنز جن و بسم الله

پیمانکاری چکش دادگاه و خط تولید طناب دار و شلاق

پیمانکاری چکش دادگاه و خط تولید طناب دار و شلاق

جام جهانی 2018 روسیه

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم رسید، بابا بزرگ کجایی؟

0