گریز زدن

گریز زدن روضه چیست – تعریف گریز زدن در روضه از منابع معتبر