اشعار محرم 1401 کلیک کنید
وقتی سر حبیب به روی سنان نشست
اشعار حبیب ابن مظاهر
1

وقتی سر حبیب به روی سنان نشست

وقتی سر حبیب به روی سنان نشست وقتی سر حبیب به روی سنان نشست شعر حبیب ابن مظاهر وقتی سر حبیب به روی سنان نشست از پا فتاد زینب و از پا زمان نشست پیشانی اش مزین یک عمر سجده شد از کربلا به جبهه او هم نشان نشست آن …

قد بر افرازید یک میدان شجاعت پیش روست
اشعار حبیب ابن مظاهر
2

قد بر افرازید یک میدان شجاعت پیش روست

قد بر افرازید یک میدان شجاعت پیش روست قد بر افرازید یک میدان شجاعت پیش روست شعر حبیب ابن مظاهر قد بر افرازید یک میدان شجاعت پیش روست پرده بردارید صد ایینه حیرت پیش روست ای حسینی مشربان در معبد آزادگی تا نماز آرید، محراب عبادت پیش روست عقل می …

نسیمی بود انگار
اشعار حبیب ابن مظاهر
1

نسیمی بود انگار شعر کودک – حبیب ابن مظاهر

نسیمی بود انگار شعر کودک برای حبیب ابن مظاه نسیمی بود انگار شعر کودک برای حبیب ابن مظاهر نسیمی بود انگار پر از عطر شکوفه وجودش نعمتی بود برای اهل کوفه تمام راه ها را به شوق کربلا رفت چه مهمان عزیزی به دیدار خدا رفت از این دنیا گذر …

از ان زمان که به میخانه ات مقام گزیدم
اشعار حبیب ابن مظاهر
2

از ان زمان که به میخانه ات مقام گزیدم

از ان زمان که به میخانه ات مقام گزیدم از ان زمان که به میخانه ات مقام گزیدم شعر درباره حبیب ابن مظاهر از ان زمان که به میخانه ات مقام گزیدم دو چشم مست تو ساقی دوباره کرد شهیدم چو از تو جام گرفتم حبیب نام گرفتم چو این …

دو مرد رزم رسیدند تا به یکدیگر
اشعار حبیب ابن مظاهر
2

دو مرد رزم رسیدند تا به یکدیگر

دو مرد رزم رسیدند تا به یکدیگر دو مرد رزم رسیدند تا به یکدیگر شعر درباره حبیب ابن مظاهر دو مرد رزم رسیدند تا به یکدیگر یکی به خنده چنین گفت: مدتی دیگر حدیث خواندن تو روی دار خواهد بود در این زمانه که بوزینه رفته بر منبر و ذوالفقار …

حبیب باش که یک عمر رو سپید شوی
اشعار حبیب ابن مظاهر
1

حبیب باش که یک عمر رو سپید شوی

حبیب باش که یک عمر رو سپید شوی حبیب باش که یک عمر رو سپید شوی شعر درباره حبیب ابن مظاهر حبیب باش که یک عمر رو سپید شوی و با تمام وجود عاشق و مرید شوی حبیب وار خودت را به نینوا برسان که در رکاب ولی زمان شهید …

چه می گفتند غایب ها چه می دیدند حاضر ها
اشعار حبیب ابن مظاهر
3

چه می گفتند غایب ها چه می دیدند حاضر ها

چه می گفتند غایب ها چه می دیدند حاضر ها چه می گفتند غایب ها چه می دیدند حاضر ها شعر درباره حبیب ابن مظاهر چه می گفتند غایب ها چه می دیدند حاضر ها که در یک شب جدا شد راه ناصر ها و ناظر ها نمی یابند مرواریدی …

تعظیم می کنیم جناب حبیب را
اشعار حبیب ابن مظاهر

تعظیم می کنیم جناب حبیب را

تعظیم می کنیم جناب حبیب را تعظیم می کنیم جناب حبیب را شعر درباره حبیب ابن مظاهر تعظیم می کنیم جناب حبیب را آن پیر دل سپرده شیب الخضیب را می کرد از طفولیت خویش توتیا خاک کف قدوم امام غریب را از ترس او چه زود پراکنده می شدند …

انگار او برای رسیدن شتاب داشت
اشعار حبیب ابن مظاهر

انگار او برای رسیدن شتاب داشت

انگار او برای رسیدن شتاب داشت انگار او برای رسیدن شتاب داشت شعر درباره حبیب این مظاهر انگار او برای رسیدن شتاب داشت یک نیم روز فاصله تا آفتاب داشت نزدیک تر مگر شده خورشید با زمین آن روز کوفه کوفه دلش التهاب داشت یک راه سمت شام و یکی …