آمار
گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است

گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است

همیشه روی لبم ذکر یا ابالفضل است

همیشه روی لبم ذکر یا ابالفضل است

آه از دوری هر شب هستم حرم تو

آه از دوری هر شب هستم حرم تو

کاش بودی کرب و بلا کنار حرمم حرم داشتی حسن

کاش بودی کرب و بلا کنار حرمم حرم داشتی حسن

قدم نمیرسه خودمو سپر کنم

قدم نمیرسه خودمو سپر کنم

مگه نه اینکه زندگی بدون تو بدون عشقه

مگه نه اینکه زندگی بدون تو بدون عشقه

پرم شکسته مثه کبوتر دلم گرفته کجایی مادر

پرم شکسته مثه کبوتر دلم گرفته کجایی مادر

نوکر خوبی نبودم خودمم میدونم آقا

نوکر خوبی نبودم خودمم میدونم آقا

دو چشمش بسته اما درد دارد

دو چشمش بسته اما درد دارد

مشرف گشت سلمان بر حضور حضرت زهرا

مشرف گشت سلمان بر حضور حضرت زهرا

ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا

ای آرامش دریا شیرینی مثل رویا

ابلیس قهقه سر داده حورا از نفس افتاده

ابلیس قهقه سر داده حورا از نفس افتاده

ای روی تو ماه تمام مادر سلام سلام ای مادر

ای روی تو ماه تمام مادر سلام سلام ای مادر

نه دستی مانده تا گیسوی زینب را زنم شانه

نه دستی مانده تا گیسوی زینب را زنم شانه

یه دنیا خاطره دارم ازت

یه دنیا خاطره دارم ازت

باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و

باشه امانت پیش تو این اشک چشمام و

اون که تو رو برا دل آفریده

اون که تو رو برا دل آفریده

کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند

کیست که در مدحش از شعر کمر بشکند

چهره ها با اشک زیبا میشود

چهره ها با اشک زیبا میشود

حوریه سوخت در آتش از پای تا سر آتش

حوریه سوخت در آتش از پای تا سر آتش

علی به سمت مسجد روونه آتیش گرفته تموم خونه

علی به سمت مسجد روونه آتیش گرفته تموم خونه

0