آمار
بیچاره مدینه ام اما هوایی کرب و بلا هستم

بیچاره مدینه ام اما هوایی کرب و بلا هستم

به نام خدا به نام کرم ابن الکریم اومد از حرم

به نام خدا به نام کرم ابن الکریم اومد از حرم

ذکر دم تکبیرشه حسن معز المومنین

ذکر دم تکبیرشه حسن معز المومنین

به اذن تو شمشیر میکشم جمل را به تصویر میکشم

به اذن تو شمشیر میکشم جمل را به تصویر میکشم

شده غرق خون برابرم بدنت شبیه اکبرم

شده غرق خون برابرم بدنت شبیه اکبرم

این همه بی کسی ندیده بودم دیدم

این همه بی کسی ندیده بودم دیدم

بی زره وارث شیر جمل و صف شکنم

بی زره وارث شیر جمل و صف شکنم

روح پدرم شاد که میگفت به من

روح پدرم شاد که میگفت به من

ماه بلندم حالا دیدی عزیز دل عمو

ماه بلندم حالا دیدی عزیز دل عمو

عمو جونم عمو جونم ببین این چشم گریونم

عمو جونم عمو جونم ببین این چشم گریونم

یا زهرا مَهی شد نمایان

یا زهرا مَهی شد نمایان

توی میدون چه غوغا شد مفاصل تنت یکی یکی وا شد

توی میدون چه غوغا شد مفاصل تنت یکی یکی وا شد

کبوتر تو ام دوست دارم آسمونتو

کبوتر تو ام دوست دارم آسمونتو

سرباز آخرم مدافع حرم

سرباز آخرم مدافع حرم

پا برهنه به میدون زد نوجوونی حسن

پا برهنه به میدون زد نوجوونی حسن

میون گودال افتاده بی پر و بی بال افتاده

میون گودال افتاده بی پر و بی بال افتاده

این شبا بدون ذکرت دلم آروم نمیشه

این شبا بدون ذکرت دلم آروم نمیشه

طومار شهادتم رو امضا کن اصحاب تو یک به یک همه رفتن

طومار شهادتم رو امضا کن اصحاب تو یک به یک همه رفتن

یا ثار الله ابا عبد الله فدای زخمات بشه عبد الله

یا ثار الله ابا عبد الله فدای زخمات بشه عبد الله

دست من به مویی بنده قاتلت داره میخنده

دست من به مویی بنده قاتلت داره میخنده

رسد از حرم صدای دو شیر

رسد از حرم صدای دو شیر

0