آمار
دسته دسته میرن رهروان زینب

دسته دسته میرن رهروان زینب

زهرای زهرایی نور خونه مولایی

زهرای زهرایی نور خونه مولایی

شب شب امرزش و شب برکات است

شب شب امرزش و شب برکات است

زینب اگر نبود امامت تمام بود

زینب اگر نبود امامت تمام بود

به نام نامی حیدر عزیز قلب پیغمبر

به نام نامی حیدر عزیز قلب پیغمبر

ای افتخار اهل حرم یا علی مدد

ای افتخار اهل حرم یا علی مدد

ای پناه عالمین یا شریکه الحسین

ای پناه عالمین یا شریکه الحسین

بی ذکر علی صومعه و دیری نیست

بی ذکر علی صومعه و دیری نیست

ای دختر خورشید همشیره مهتاب

ای دختر خورشید همشیره مهتاب

امشب که از شکوفه ی باران لبالب است

امشب که از شکوفه ی باران لبالب است

من کجا ماه کجا کل دنیا کجا آسمونا کجا علمدار کجا

من کجا ماه کجا کل دنیا کجا آسمونا کجا علمدار کجا

زینب آن بانوی عظمایی که دست قدرتش

زینب آن بانوی عظمایی که دست قدرتش

خدای من صدف بحر نـور گوهر زاد

خدای من صدف بحر نـور گوهر زاد

هم نام جام و باده ام دلداده ام دلداده ام

هم نام جام و باده ام دلداده ام دلداده ام

خوبیِ گریه در آن است که در شب باشد

خوبیِ گریه در آن است که در شب باشد

از روح علی الدوام از پیغمبرِ امام

از روح علی الدوام از پیغمبرِ امام

از اول ایجادم تا آخرین فریادم

از اول ایجادم تا آخرین فریادم

میبری دلامون و بگو تا کجا

میبری دلامون و بگو تا کجا

دنیامون پیش پای تو شده آباد

دنیامون پیش پای تو شده آباد

نشستم عشق را معنا کنم دل گفت یا زینب

نشستم عشق را معنا کنم دل گفت یا زینب

تو دلم با اینکه آشوبه حالم خوبه حالم خوبه

تو دلم با اینکه آشوبه حالم خوبه حالم خوبه

0