آمار
ای ایران ای مرز پر گوهر

ای ایران ای مرز پر گوهر

ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

آمده موسم فتح و ایمان

آمده موسم فتح و ایمان

ایران ایران رضا رویگری

ایران ایران رضا رویگری

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از خون جوانان وطن لاله دمیده

0