آمار
صاحب میخانه علی باده و پیمانه علی

صاحب میخانه علی باده و پیمانه علی

نشستم کنارت با دلشوره هام

نشستم کنارت با دلشوره هام

قصه سوسو زدنت یه گوشه زانو زدنت

قصه سوسو زدنت یه گوشه زانو زدنت

ما لشکر سینه زنا ما بچه های مادریم

ما لشکر سینه زنا ما بچه های مادریم

غربت اهل بیت عصمت غربت بی حسابه

غربت اهل بیت عصمت غربت بی حسابه

ییخیلیب عباسیم نهری فرات اوسده

ییخیلیب عباسیم نهری فرات اوسده

رفتی و سهم من شد اشک

رفتی و سهم من شد اشک

صلو عَلَیک مَلیکُ السَما

صلو عَلَیک مَلیکُ السَما

ای که شیب الخضیب افتادی

ای که شیب الخضیب افتادی

خواستم دست تو را باز نمایم که نشد

خواستم دست تو را باز نمایم که نشد

جانم به لب رسیده ز آه تو یا علی

جانم به لب رسیده ز آه تو یا علی

اولین بار مگه یادم میره

اولین بار مگه یادم میره

یه حس غریبی همیشه من و میترسونه

یه حس غریبی همیشه من و میترسونه

این اولین باره خوابیدمو دیدم نیستی کنار من

این اولین باره خوابیدمو دیدم نیستی کنار من

الا ای زخمی الا ای تشنه

الا ای زخمی الا ای تشنه

تربتت تو کفنم بوده اسم تو تو دهنم بوده

تربتت تو کفنم بوده اسم تو تو دهنم بوده

یا علی روحی لروحک الفدا

یا علی روحی لروحک الفدا

والاست زهرا بالاتر از بالاتر از بالاست زهرا

والاست زهرا بالاتر از بالاتر از بالاست زهرا

0