آمار
هی ام الحسن هی ام الحسین

هی ام الحسن هی ام الحسین

بانوی بی مثل و بی قرین

بانوی بی مثل و بی قرین

روح و ریحان علی با تو چه کردن بگو

روح و ریحان علی با تو چه کردن بگو

میسوزم دلم پر از غمه

میسوزم دلم پر از غمه

ای مادر انبیا ز آدم

ای مادر انبیا ز آدم

میدونی چه دل تنگم میدونی چه دلگیرم

میدونی چه دل تنگم میدونی چه دلگیرم

تشنه و زخمی میشی شکسته میشه بالت

تشنه و زخمی میشی شکسته میشه بالت

و علی دلبر و دلدار بود منبع انوار بود

و علی دلبر و دلدار بود منبع انوار بود

ای کتاب عشق من بسته نشو

ای کتاب عشق من بسته نشو

دلم خون شده پریشون شده که دستای تو نا توونه

دلم خون شده پریشون شده که دستای تو نا توونه

داری کجا میری دار و ندار من

داری کجا میری دار و ندار من

دردای دلم رو با کسی نگفتم

دردای دلم رو با کسی نگفتم

میشه محترم بشی سائل کرم بشی

میشه محترم بشی سائل کرم بشی

یه روز میبینی از ابر چشام میگم به بابام

یه روز میبینی از ابر چشام میگم به بابام

امروز امیر در میخانه تویی تو

امروز امیر در میخانه تویی تو

بر خلق کسی امام باشد

بر خلق کسی امام باشد

ای مهربون ای قد کمون تو بستری نیمه جون

ای مهربون ای قد کمون تو بستری نیمه جون

و قبرها فی قلوب من والا ها

و قبرها فی قلوب من والا ها

0