آمار
بین من و تو فاصله است روحم عقب قافله است

بین من و تو فاصله است روحم عقب قافله است حاج محمود کریمی + دانلود صوت

از طرف زهرا میرسه دست ما شال عزای تو

از طرف زهرا میرسه دست ما شال عزای تو سید مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

از خون جوانان حرم لاله دمیده

از خون جوانان حرم لاله دمیده حاج محمود کریمی + دانلود صوت

از بین خیمه اومد سرباز شش ماهه ای بابا

از بین خیمه اومد سرباز شش ماهه ای بابا حاج محمود کریمی + دانلود صوت

با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و اه راه افتادم

با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و اه راه افتادم سید مجید بنی فاطمه + دانلود صوت

0