آمار
بسم الله الرحمن الرحیم ماشا الله یا ابن الکریم

بسم الله الرحمن الرحیم ماشا الله یا ابن الکریم

قاسم به عمو گفت یل صف شکنم من جان حسنم من

قاسم به عمو گفت یل صف شکنم من جان حسنم من

من اومدم برا جنگ تن به تن

من اومدم برا جنگ تن به تن

غزال سپاه من دلاور صف شکن

غزال سپاه من دلاور صف شکن

شیر داره میاد نفسگیر داره میاد

شیر داره میاد نفسگیر داره میاد

چشمای مادرت شده گریون عزیز من

چشمای مادرت شده گریون عزیز من

بیچاره مدینه ام اما هوایی کرب و بلا هستم

بیچاره مدینه ام اما هوایی کرب و بلا هستم

به نام خدا به نام کرم ابن الکریم اومد از حرم

به نام خدا به نام کرم ابن الکریم اومد از حرم

ذکر دم تکبیرشه حسن معز المومنین

ذکر دم تکبیرشه حسن معز المومنین

به اذن تو شمشیر میکشم جمل را به تصویر میکشم

به اذن تو شمشیر میکشم جمل را به تصویر میکشم

شده غرق خون برابرم بدنت شبیه اکبرم

شده غرق خون برابرم بدنت شبیه اکبرم

این همه بی کسی ندیده بودم دیدم

این همه بی کسی ندیده بودم دیدم

بی زره وارث شیر جمل و صف شکنم

بی زره وارث شیر جمل و صف شکنم

روح پدرم شاد که میگفت به من

روح پدرم شاد که میگفت به من

ماه بلندم حالا دیدی عزیز دل عمو

ماه بلندم حالا دیدی عزیز دل عمو

عمو جونم عمو جونم ببین این چشم گریونم

عمو جونم عمو جونم ببین این چشم گریونم

یا زهرا مَهی شد نمایان

یا زهرا مَهی شد نمایان

توی میدون چه غوغا شد مفاصل تنت یکی یکی وا شد

توی میدون چه غوغا شد مفاصل تنت یکی یکی وا شد

0