آمار
کبوتر تو ام دوست دارم آسمونتو

کبوتر تو ام دوست دارم آسمونتو

سرباز آخرم مدافع حرم

سرباز آخرم مدافع حرم

پا برهنه به میدون زد نوجوونی حسن

پا برهنه به میدون زد نوجوونی حسن

میون گودال افتاده بی پر و بی بال افتاده

میون گودال افتاده بی پر و بی بال افتاده

این شبا بدون ذکرت دلم آروم نمیشه

این شبا بدون ذکرت دلم آروم نمیشه

طومار شهادتم رو امضا کن اصحاب تو یک به یک همه رفتن

طومار شهادتم رو امضا کن اصحاب تو یک به یک همه رفتن

یا ثار الله ابا عبد الله فدای زخمات بشه عبد الله

یا ثار الله ابا عبد الله فدای زخمات بشه عبد الله

دست من به مویی بنده قاتلت داره میخنده

دست من به مویی بنده قاتلت داره میخنده

رسد از حرم صدای دو شیر

رسد از حرم صدای دو شیر

من فدای دلبرمم مثل زهرا مادرمم

اذن جهاد از تو شهادتش با من

اذن جهاد از تو شهادتش با من

اي فاتح جمل يا حسن يا حسن يا حسن يا حسن

ای فاتح جمل یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن

ثانیه ها صبر کنید تا برسم به قتلگاه

ثانیه ها صبر کنید تا برسم به قتلگاه

عشق سن و سال نمیشناسه کودکت کوه احساسه

عشق سن و سال نمیشناسه کودکت کوه احساسه

یا حسین نفس میکشم به شوق غمت فدای تو و فدای محرمت

یا حسین نفس میکشم به شوق غمت فدای تو و فدای محرمت

عمه تو ام بیا و ببین افتاده عمو جون رو زمین

عمه تو ام بیا و ببین افتاده عمو جون رو زمین

رنگ خون شده آسمانم

رنگ خون شده آسمانم

با تموم بدیم اعتماد کردی با تموم وجودم گناه کردم

با تموم بدیم اعتماد کردی با تموم وجودم گناه کردم

0