آمار
سبز شد زمین و زمان جون گرفته

سبز شد زمین و زمان جون گرفته

به طاها به یاسین حاج محمود کریمی

به طاها به یاسین حاج محمود کریمی

من انتظار می کشم فراق یار می کشم

من انتظار می کشم فراق یار می کشم

شب شب شادی دل شادم

شب شب شادی دل شادم

ای گل بی خار من دلبر و دلدار من

ای گل بی خار من دلبر و دلدار من

غم دنیا کجا و لطف دستات

غم دنیا کجا و لطف دستات

از شوق میمیرم اگه بگن

از شوق میمیرم اگه بگن اونی که میخواستی همینه

عشق و سرنوشت صاحب بهشت

عشق و سرنوشت صاحب بهشت

فقط نه امشب که میلادشه

فقط نه امشب که میلادشه

فصل به فصل سال به سال

فصل به فصل سال به سال

برگرد ماه دل آرا برگرد یوسف زهرا

برگرد ماه دل آرا برگرد یوسف زهرا

همین روزاست که بیاد نور نیرین

همین روزاست که بیاد نور نیرین

منتظر ها منتَظَر اومد انتظار دیگه به سر اومد

منتظر ها منتَظَر اومد انتظار دیگه به سر اومد

شبای انتظارم منو حال نزارم برگرد به آغوشم

شبای انتظارم منو حال نزارم برگرد به آغوشم

خوب میدونم یه روزی میرسی

خوب میدونم یه روزی میرسی

نور تو چشماش نور مهتابه

نور تو چشماش نور مهتابه

ای سحر اربابم ای جگر اربابم

ای سحر اربابم ای جگر اربابم

پا تا سر پیغمبر قد و بالا خودِ حیدر

پا تا سر پیغمبر قد و بالا خودِ حیدر

0