آمار
سبز شد زمین و زمان جون گرفته

سبز شد زمین و زمان جون گرفته

نگاهت را نگیر آقا خدا را خوش نمی آید

نگاهت را نگیر آقا خدا را خوش نمی آید

بین هر چی عشقه توی عالمه

بین هر چی عشقه توی عالمه

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

از من یک سلام دست خالی و عرض حاجته

از من یک سلام دست خالی و عرض حاجته

من امام رضایی هستم از دعای خیر مادر

من امام رضایی هستم از دعای خیر مادر

به طاها به یاسین حاج محمود کریمی

به طاها به یاسین حاج محمود کریمی

تکیه نزن به نیزه غربت غریب من

تکیه نزن به نیزه غربت غریب من

دوباره شدم هوایی بازم اومدم گدایی

دوباره شدم هوایی بازم اومدم گدایی

عمری زديم از دل صدا باب الحوائج را

عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را

سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم

سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم

در کنج سیه چالمو اشکام شده جاری

در کنج سیه چالمو اشکام شده جاری

فناست غیر حسین بقاست سیر حسین

فناست غیر حسین بقاست سیر حسین

آقای منه پادشاه سر جدای منه

آقای منه پادشاه سر جدای منه

ای بر تو هر رسول مکرم گریسته

ای بر تو هر رسول مکرم گریسته

آسمان را به روی تخته در می بردند

آسمان را به روی تخته در می بردند

بی فایدست انگار داد و فریاد من

بی فایدست انگار داد و فریاد من

ای وای بر اسیری یا باب الحوائج

ای وای بر اسیری یا باب الحوائج

0