آمار
بابایی تویی خورشید منی چرا با رنگ سرخی شفق میای

بابایی تویی خورشید منی چرا با رنگ سرخی شفق میای

حال و روزم تعریفی نداره

حال و روزم تعریفی نداره

این پا و اون پا نکن بابا چشمامو دریا نکن بابا

این پا و اون پا نکن بابا چشمامو دریا نکن بابا

ازت بی خبرم خبر داری یا نه

ازت بی خبرم خبر داری یا نه

تو رفتی و دل من خون شد

تو رفتی و دل من خون شد

از بالا نگاهم ميكني بابا من پايينم و چشام به چشماته

از بالا نگاهم میکنی بابا من پایینم و چشام به چشماته

بابا بابا کجا بودی بابا بابا کجا رفتی

بابا بابا کجا بودی بابا بابا کجا رفتی

ای سر من فدای سر تو

ای سر من فدای سر تو

به قولت عمل کن دوباره منو بغل کن که داره

به قولت عمل کن دوباره منو بغل کن که داره

خرابه از سرت بابا چراغونه چراغونه

خرابه از سرت بابا چراغونه چراغونه

میسوزه هر نفس وجودم مثل پرستوی کبودم

میسوزه هر نفس وجودم مثل پرستوی کبودم

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه

شبا که خوابتو میبنم تو خواب چشام میسوزه

در ویرانه مهمان دارم

در ویرانه مهمان دارم

بابا جون خسته راهم که اعصابم بهم ریخته

بابا جون خسته راهم که اعصابم بهم ریخته

نام رقیه زینت دلهای ما بود

نام رقیه زینت دلهای ما بود سید جواد ذاکر

وقتی میگن تو نیمه شب از قافله جا موندی

وقتی میگن تو نیمه شب از قافله جا موندی

کی گفته من بابا ندارم کی گفته من بی کس و کارم

کی گفته من بابا ندارم کی گفته من بی کس و کارم

ماه فروماند از جمال محمد

ماه فروماند از جمال محمد

0