آمار
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

کجایی میوه دلم ابالفضل

کجایی میوه دلم ابالفضل

مشکت صد پاره شده قلبم اواره شده

مشکت صد پاره شده قلبم اواره شده

از خون جوانان حرم لاله دمیده

از خون جوانان حرم لاله دمیده

وقت جدایی رسید باد مخالف وزید

وقت جدایی رسید باد مخالف وزید

عاشق راه وصلو میدونه

عاشق راه وصلو میدونه

سیاه چشم و کشیده ابرو

سیاه چشم و کشیده ابرو

بنام او هو الباقی به میدان میروی

بنام او هو الباقی به میدان میروی

پسر ام البنین السلام

پسر ام البنین السلام

مادرم در گوش من خواندست یا ام البنین

مادرم در گوش من خواندست یا ام البنین

هر روز غروب توی بقیع میشكنه بغض آسمون

هر روز غروب توی بقیع میشکنه بغض آسمون

خدا به عشقش مباهات میکنه

خدا به عشقش مباهات میکنه

من از همیشه تنها تر میون این مدینم

من از همیشه تنها تر میون این مدینم

همه روزا رو با تنهایی میجنگه

همه روزا رو با تنهایی میجنگه

به چه روزی افتاده علمدارت

به چه روزی افتاده علمدارت

الا مادر به قربون جمالت

الا مادر به قربون جمالت

مادر دریا هم اسمت هم رسمت فاطمست

مادر دریا هم اسمت هم رسمت فاطمست

ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست

ای مادر بهشت تو را غصه ها شکست

0