آمار
میبارم تو قنوتم شبیه ابر بارون

میبارم تو قنوتم شبیه ابر بارون

ای خاک کاظمین تو عطر بهشت من

ای خاک کاظمین تو عطر بهشت من

ای به زندان کرده خلوت با خدا

ای به زندان کرده خلوت با خدا

در این زندان که ره بسته است پرواز صدایم را

در این زندان که ره بسته است پرواز صدایم را

همیشه درد دلامو گفتم با باب الحوائج

همیشه درد دلامو گفتم با باب الحوائج

در کنج زندان بلا جان می سپارم

در کنج زندان بلا جان می سپارم

در میان هلهله سوز و نوا گم می شود

در میان هلهله سوز و نوا گم می شود

ای جلوه لطف خدا باب الحوائج

ای جلوه لطف خدا باب الحوائج

ای امید همه ای چاره ی حیرانی ها

ای امید همه ای چاره ی حیرانی ها

آقا بیا که روضه موسی بن جعفر است

آقا بیا که روضه موسی بن جعفر است

غروبا تو این سیه چال دل آدم میگیره

غروبا تو این سیه چال دل آدم میگیره

جهان چون رکاب گنبد تو فیروزه

جهان چون رکاب گنبد تو فیروزه

گریونه اسمون واسه احوال من

گریونه اسمون واسه احوال من

تازیونه بهم میزنه شب راز و نیاز منو

تازیونه بهم میزنه شب راز و نیاز منو

غربت زندون من طعنه به غم میزنه

غربت زندون من طعنه به غم میزنه

رو خاک زندون دست و پا میزنی

رو خاک زندون دست و پا میزنی

کنج زندون بلا مثل یه شمع روشنم

کنج زندون بلا مثل یه شمع روشنم

گره گشای عالمینی اقا به فاطمه تو نور عینی اقا

گره گشای عالمینی اقا به فاطمه تو نور عینی اقا

0