آمار
فطرس بیا شور حسینی ساز کن

فطرس بیا شور حسینی ساز کن

ای شهر بانو بانوی شه عروس پیمبر

ای شهر بانو بانوی شه عروس پیمبر

من هوایی یارم در هوای دیدارم

من هوایی یارم در هوای دیدارم

به طاها به یاسین حاج محمود کریمی

به طاها به یاسین حاج محمود کریمی

غم دنیا کجا و لطف دستات

غم دنیا کجا و لطف دستات

از شوق میمیرم اگه بگن

از شوق میمیرم اگه بگن اونی که میخواستی همینه

پا تا سر پیغمبر قد و بالا خودِ حیدر

پا تا سر پیغمبر قد و بالا خودِ حیدر

امشب زمین شده عرش اعلا

امشب زمین شده عرش اعلا

پیش از اینها روزگاری روزگاری داشتم

پیش از اینها روزگاری روزگاری داشتم

اسمت رو میزنه صدا تپش دلم

اسمت رو میزنه صدا تپش دلم

حبل المتین و ببینید ماه زمین و ببینید

حبل المتین و ببینید ماه زمین و ببینید

سینه چاک میزنم تا حرم میپرم

سینه چاک میزنم تا حرم میپرم

شده دل به نامت یاحسین یاحسین یاحسین

شده دل به نامت یاحسین یاحسین یاحسین

تلأ البدرُ حسین و ما ادراکَ ما قدرُ حسین

تلأ البدرُ حسین و ما ادراکَ ما قدرُ حسین

من که دلداده ی آل پیغمبرم

من که دلداده ی آل پیغمبرم

سر میزارم رو خاک قدماش

سر میزارم رو خاک قدماش

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو

ای دل تا نجف برو تا بیت الشرف برو

ای لنگر زمین و آسمان ای نور ماورای کهکشان

ای لنگر زمین و آسمان ای نور ماورای کهکشان

0