انگار اومد بر قلب من فرود

انگار اومد بر قلب من فرود

خنجری که سرت رو از پیکرت ربود

اونی که سر از تنت برید

فکری به حال دل زینب نکرده بود

گلوتو می بوسم

رگاتو می بوسم، تو رو خدا دست و پا نزن

نذار که ببینه، اینقده مادرو صدا نزن

غریب مادر

*****

خواهر تو شد نصفه جون تو

میرسه بر مشامم بوی خون تو

چیزی نمونده از تنت ولی

رو به قبله میگذارم استخون تو

مرکبا رسیدن هند جگرخوارِاومده

دوباره به یادم خاطره ی مسمار اومده

غریب مادر

******

قلبمو از جا داره می کنه

انگاری چکمه هاش روی سینه ی منه

سر از قفا می برید ولی

کسی نبود بگه چه طرز بریدنه

کدوم بی مروت سر تو رو رو نیزه زده

لال بشه اونی که حرفی ز نعل تازه زده

غریب مادر

*****

پشت آن در مادر افتاده به روی او یه در افتاده

مادر افتاده پسر افتاده ته گودال پیکر افتاده

پیکری که بی سر افتاده پسر افتاده خواهر افتاده

پدر افتاده مادر افتاده خنجر افتاده حنجر افتاده

از روی نیزه یه سر افتاده اصغر افتاده اکبر افتاده

از روی ناقه دختر افتاده عمه افتاده

.
.

دانلود فایل صوتی از اینجا

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.