میسوزم مثه زخمای سرخ رو پیکر تو

میسوزم مثه زخمای سرخ رو پیکر تو

مثه شعله دامن دختر تو

مثه ناله های دل مادر تو

میسوزم مثه چشمایی که میشه پر ستاره

مثه پای طفلی که زخمیِ خاره

مثه گوش اون طفلی که میشه پاره

میسوزم حسین جان که آبت ندادن

کمک خواستی اما جوابت ندادن

میسوزم برادر که خاکت نکردن

هنوز دارن اینها تو گودال میگردن

حسین جان حسین جان

****

من دیدم یکی اومد و با لگد بی هوا زد

یکی با یه نیزه برای خدا زد

اومد پیر مردی تو رو با عصا زد

من دیدم کمک خواستنت رو همه میشنیدن

تو رو سمت مقتل چطور میکشیدن

سرت رو سر حوصله می بریدن

تو دعوای سرها دلم چی کشیده

سرِ تو حسین جان به خولی رسیده

از امشب عزیزم دیگه از ما دوری

یه شب توی دِیر و یه شب تو تنوری

 

 

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.