یم فاطمی در سرمدی * حاج محمود کریمی

بازدید: 1561 بازدید
متن مداحی حاج محمود کریمی

متن مداحی یم فاطمی در سرمدی محمود کریمی

یم فاطمی در سرمدی

مه هاشمی گل احمدی

ز سرادقات محمدی

طلعت ظهور و جلالتی

به ملک مطاع به خدا مطیع

به مرض شفا به جزا شفیع

به چه طاعتی و اطاعتی

به سما قمر به نبی ثمر

به فاطمه در به علی گوهر

به حسن جگر به حسین پسر

چه نجابتی چه اصالتی

خم زلف او چه شکر شکن

به مثال نقره ی فام تن

سپری به کتف و کفن به تن

به چه قامتی و قیامتی

ز جلو نظر سوی قتلگه

ز قفا نظر سوی خیمه گه

که نموده شه به قدش نگه

به چه حسرتی و چه حالتی

ز قفا دو زن شده نوحه گر

یکی عمه گفت و یکی پسر

که نما به حالت ما نظر

به نظارتی به اشارتی

 

 

سایت مهجه

www.Mohjat.net