متن کامل
اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده

متن کامل
کسی رو غیر تو نمیشناسم
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – کسی رو غیر تو نمیشناسم

متن کامل
جای بغل رباب ببین کجایی
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – جای بغل رباب ببین کجایی

متن کامل
قنداقه رو گرفت رفت وسط میدون
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – قنداقه رو گرفت رفت وسط میدون

متن کامل
آه بساطم بغیر آه ندارد
27 آبان 1400

حاج امیر کرمانشاهی – آه بساطم بغیر آه ندارد

متن کامل
جنجاله بین گودال رفته لب تشنه از حال
24 آبان 1400

کربلایی نریمان پناهی – جنجاله بین گودال

متن کامل
ای نور چشمام ای ماه شبهام
24 آبان 1400

کربلایی نریمان پناهی – ای نور چشمام ای ماه شبهام

متن کامل
لالایی نکن گریه اینقدر
24 آبان 1400

کربلایی نریمان پناهی – لالایی نکن گریه اینقدر

متن کامل
زخمی تنت میون اعدا
24 آبان 1400

کربلایی نریمان پناهی – زخمی تنت میون اعدا

متن کامل
تلظی نکن ای علی اصغر من
24 آبان 1400

کربلایی نریمان پناهی – تلظی نکن ای علی اصغر من

متن کامل
آروم بغلم بخواب لالا علی اصغرم
24 آبان 1400

کربلایی نریمان پناهی – آروم بغلم بخواب لالا علی اصغرم

متن کامل
جای بغل رباب ببین کجایی
9 آبان 1400

کربلایی حسین طاهری – جای بغل رباب ببین کجایی

متن کامل
بگو حسین بگو که هرکسی لایق
8 آبان 1400

محمدحسین حدادیان – بگو حسین بگو که هرکسی لایق

متن کامل
ماه ماتم رسیده رنگ زهرا پریده
7 آبان 1400

محمدحسین حدادیان – ماه ماتم رسیده رنگ زهرا پریده

متن کامل
ما جواب هل من ناصر تو هستیم
7 آبان 1400

محمدحسین حدادیان – ما جواب هل من ناصر تو هستیم

0