کربلایی حسین طاهری – امشب به دلم حال و هوای نجف افتاد

امشب به دلم حال و هوای نجف افتاد

امشب به دلم حال و هوای نجف افتاد

در دل هوس صحن و سرای نجف افتاد

فارق ز دو دنیا شدم ان روز که راهم

سمت تو و ایوان طلای نجف افتاد

علی علی علی مولای قنبر

علی علی علی شاه قضنفر

علی علی علی ای بر تمام کون و مکان شاه و سرور

علی علی علی صاحب منبر

علی علی علی ساقی کوثر

علی علی علی پیچیده در تمام فلک جانم حیدر

آقام علی ِ دنیام علی ِ

مولام علی ِ بابام علی ِ

*****

قران به جز از مدح علی ایه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم به بر سایه لطفش بنشینم

دیدم که علی نور بود سایه ندارد

علی علی علی یعثوب دینی

علی علی علی حبل المتینی

علی علی علی ایینه خصال خدا در زمینی

علی علی علی معیار و میزان

علی علی علی ای نفس قران

علی علی علی هم حب و هم ولای شما شرط ایمان

آقام علی ِ دنیام علی ِ

مولام علی ِ بابام علی ِ

*****

الطاف زیاد تو به ما را نتوان گفت

انگونه که اوصاف خدا را نتوان گفت

شاعر بشوند عالم و مدح تو بگویند

یک گوشه ای از مدح شما را نتوان گفت

علی علی علی شافع محشر

علی علی علی صدیق اکبر

علی علی علی بعد از نبی فقط تویی مولا و رهبر

علی علی علی والا و برتر

علی علی علی فاتح خیبر

علی علی علی تو صاحب لوایی و کرار و صفدر

آقام علی ِ دنیام علی ِ

مولام علی ِ بابام علی ِ

 

 

www.mohjat.net