بی گمان ایل و تبارت عزت این کشورند | متن مداحی | حسین طاهری

بی گمان ایل و تبارت عزت این کشورند

بی گمان ایل و تبارت عزت این کشورند

در حقیقت اهل جمهوری ایران تو ایم

بچه های تو در ایران پادشاهی میکنند

حضرت غربت نشین مدیون احسان تو ایم

بی گمان بی حب تو اسلام ابتر میوشد

دین هر کس پای خود ما که مسلمان تو ایم

ما مسلمان تو ایم از پیر خود اموختیم

پیش شاءنت در مقام کلب دربان تو ایم

قبله مان را کشاندیم سوی مشهد در عوض

بنده ناقابل شاه خراسان تو ایم

عبد صالح بوده ای باب الحوائج بوده ای

ما هم آقا از مریدان عمو جان تو ایم

 

www.mohjat.net