آمار
وطنم پاره تنم ای زادگاه و میهنم

وطنم پاره تنم ای زادگاه و میهنم

ایران غزل باران نفس توفان

ایران غزل باران نفس توفان

سر زد از افق مهر خاوران

سر زد از افق مهر خاوران

ایران قلب من تو دستام واسه توست

ایران قلب من تو دستام واسه توست

خلیج ایرانی آبی آزاده

خلیج ایرانی آبی آزاده

یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره

یا علی بگو حماسه ای به پا کن دوباره

ایران وطنم جان و تنم خاک رهایی

ایران وطنم جان و تنم خاک رهایی

ای وطن ای مادر تاریخ ساز

ای وطن ای مادر تاریخ ساز

ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من

ای جان و ای جانان من ای عشق جاویدان من

یار دبستانی من با من و همراه منی

یار دبستانی من با من و همراه منی

هوا دلپذیر شد گل از خاك بر دمید

هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید

نام جاوید وطن صبح امید وطن

نام جاوید وطن صبح امید وطن

خميني اي امام خميني اي امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

بيست و دو بهمن روز از خود گذشتن

بیست و دو بهمن روز از خود گذشتن

بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن و یاسمن آید

به نام همه عاشقانت قسم

به نام همه عاشقانت قسم

برخیزید ای شهیدان راه خدا

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو

ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو

0