آمار
یار دبستانی من با من و همراه منی

یار دبستانی من با من و همراه منی

هوا دلپذیر شد گل از خاك بر دمید

هوا دلپذیر شد گل از خاک بر دمید

نام جاوید وطن صبح امید وطن

نام جاوید وطن صبح امید وطن

خميني اي امام خميني اي امام

خمینی ای امام خمینی ای امام

بيست و دو بهمن روز از خود گذشتن

بیست و دو بهمن روز از خود گذشتن

بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن و یاسمن آید

به نام همه عاشقانت قسم

به نام همه عاشقانت قسم

برخیزید ای شهیدان راه خدا

برخیزید ای شهیدان راه خدا

ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو

ایران فدای اشک و خنده تو دل پر و تپنده تو

ای ایران ای مرز پر گوهر

ای ایران ای مرز پر گوهر

ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را

آمده موسم فتح و ایمان

آمده موسم فتح و ایمان

ایران ایران رضا رویگری

ایران ایران رضا رویگری

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

از خون جوانان وطن لاله دمیده

از خون جوانان وطن لاله دمیده

0