حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر

حسینم ای بی سر حسین عریان پیکر

تو را تشنه کشتند بمیرم ای مادر

دوید و دویدم برید و بریدم

سرت را سر نیزه دیدم

قتلکوک بنی ذبحوک بنی منعوک بنی

یا حسین یابن الزهرا

****

صدای فریادت می اید در گوشم

گرفتم ای بی سر تو را در آغوشم

نشست و نشستم شکست و شکستم

تن بی سری مانده دستم

نیزه ها دسته دسته بر تن تو نشسته استخوان ها شکسته

یا حسین یابن الزهرا

****

در ان گودال خون تنت را ازردند

تنت خونین ماند و سرت را می بردند

تنت پاره پاره و من در نظاره

ز ره می رسیدند سواره

پیکرت زیر پا بود اسمان در عزا بود خواهرت در نوا

یا حسین یابن الزهرا

دانلود فایل صوتی از اینجا

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.