محرم 99 کلیک کنید

حاج محمود کریمی – در دل شهری سرد در دل شام غریب

در دل شهری سرد در دل شام غریب

در دل شهری سرد در دل شام غریب

گوشه کوچه کی از غم و اندوه بزرگ

باغ ویرانی بود

کنج این ویرانه دختری بود یتیم

اه تنها سه بهار است که چرخیده زمین دور سرش

روزگاری همه دخترکان ارزو میکردند پیش او بنشینند

تا که میخواست به بازی برود

خواب میبرد ز چشمان همه دختران می گفتند

کاش همبازی او ما بودیم

کاش یک لحظه کنارش بودیم

ولی همبازی او شیر مردیست غیور پهلوانی که قد و قامت او

می سایید به ستیغ خورشید گاه در دامن او می خوابید

گاه در لحظه عشق مرکبش بود به وقت بازی

گاه بر شانه ی او گاه می رفت سر دوش عمو

تا که از سقف سپهر دامنی ماه و ستاره چیند

همه مجذوب نگاهش بودند چقدرشیرین بود

لحظه هایی  که عمو چشم خود را می بست

چشمهایی که ندیده ست به عمرش خورشید

دست درگردن وبابوسه او چشم عمو وا میشد

خنده می کرد جهان باز زیبا می شد

یادش آمد که به شب خواب نداشت

تا مگر دست پدر بالش دختر دریا می شد

قصه می گفت برایش ز یل بدر و حنین

قصه خیبر را قصه مادرراتاکه خوابش ببرد

روزها ساعت ها چقدر بابا گفت

دخترم راه بروکه درین قامت سبزمادرم رابینم

قدری آرام که دلتنگ تماشای توام

با خودش گفت پدر مادرت را دیدم راست گفتی چقدر مثل همیم

هر دو با قد خم و گوشه ی چشم کبود گیسوی هر دویمان پیر و سفید

یادش آمد که برایش آورد با تبسم اکبر گل سر تا بزند بر سر گیسویش باز

یادش آمد که برایش آورد گوشواری که برایش آویخت

دست در گوشش زد جای آن خالی بود سر انگشتان باز هم خونی شد

زیر لب با خود گفت خوب شد غارت شد

گل سر وقتی که نیست مویی که بدان آویزم

آه بابا مشتی از گیسو رفت گل سر با مو رفت

یادش آمد که ز کاشانه شان همه روزی خوردند

همه مردم شهردامنی میبردند برکت میبارید

تشنه ای بود اگر آب به دستش می داد یا گدا می آمد

هر چه میخواست از این خانه به او میدادند

باز هم با خود گفت ولی آرام مبادا شنودگوش کسی چندشب هست نخوردیم غذا

گر چه انداخته اند از هر سو همه پیش قدمهایم نان

راستی بابا جان خارجی یعنی چه

دختر شاه کجا گوشه ی ویرانه کجا

آه گیرم که یتیمم اما دختری حاضر نیست

تا که همبازیم این جا باشد

همه بابا دارند بغض سربسته ترک خورد و به هق هق افتاد

که سرم می سوزد خواستم با نوک انگشتانم شعله را بردارم نوک انگشتم سوخت

راستی بابا جان خارجی یعنی چه

 

در دل شهری سرد در دل شام غریب

.
.

لطفا اشتباهات تایپی متن اشعار را اطلاع دهید.
کپی کردن اشعار تنها با ذکر لینک مهجه مجاز است.
استفاده تجاری از اشعار مورد رضایت نیست.
.
Mohjat.blogfa.com
Mohjat.net

.

 ولادت امام رضا 1400  غلط املایی
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.
0