بازدید: 3757 بازدید
متن مولودی حاج سید مهدی میرداماد

غدیر با علی غدیر می شود نبی بگو وگر نه دیر می شود

علی حقیقتا خود پیمبر است  اگر چه ظاهرا وزیر می شود

میان این همه صحابه رسول چرا فقط علی امیر می شود

علی شدن که کار هر کسی نبود علیست آنکه بی نظیر می شود

علی که وسعت زمین و آسمان میان پنجه اش اسیر می شود

علی که نوح نیز پای درک او هزار و چن سال پیر می شود

فقیر با علی جهان ثروت است  جهان بدون او فقیر می شود

کسی که هست زیر سایه ی علی چه سر بلند و سر به زیر می شود

علی که هر کسی کنار سفره اش گرسنه آمده است سیر می شود

علی علی علی علی فقط علی دو باره شعر دلپذیر می شود

غدیر مصطفی عجب دمی گرفت  میان دست خود چه پرچمی گرفت

عقیق سرخ مصطفی رکاب شد  علی برای قوم انتخاب شد

و عکس یادگاری دو تا رفیق  میان برکه ی غدیر قاب شد

چه عکسی است این که پس زمینه اش فرشته و خدا و آفتاب شد

خدا خرید عکس را برای خود خدا نوشت با علی حساب شد

امیر مومنین ز جانب خدا فقط به حضرت علی خطاب شد

خدا نوشت جای اوست در بهشت هر آنکه خاک پای بوتراب شد

خدا نوشت کامل است دینتان علی و آیه آیه اش کتاب شد

از امروز به بعد بعد هر خدا خدا علی  علی میان عرش باب شد

بگو علی که ذکر یا علی مدد از این به بعد بهترین ثواب شد

علی کجاست حاضر است و غایب است علیست آنکه مظهر العجائب است

مسلما تو با نبی برادری نیافتم برای تو برابری

خودت که جای خود نیافتم علی میان روز گار خود قنبری

قیامتی به غیر قامت تو نیست و نیست غیر چشمات محشری

حسین در نماز روی دوش تو میان عرش می رود چه منبری

تمام تو ازل تویی ابد تویی امام تو تو اولی تو آخری تو قالبی

تو قاهری تو فاتحی تو حیدری تو حیدری تو حیدری

چه می شود که با خودت میان جنگ جناب ذوالفقار را بیاوری

نشان بده که در جهان به جز خودت نبوده است تا کنون دلاوری

سری تکان بده ببین میان جمع نمانده است روی پیکری سری

علی برای دست گرمی آمده برای او بیاورید لشکری

ودستمال زرد بسته بر جبین کجاست قلعه ای کجاست خیبری

حریف جنگ را برای مرتضی هنوز در جهان نزاده مادری

امر عبد ود غلاف کن بس است جای دیگری مصاف کن

 

لطفا اشتباهات تایپی در بین متن اشعار را اطلاع دهید

کپی کردن اشعار در سایت کتاب وبلاگ و نرم افزار به هیچ وجه مجاز نیست

www.mohjat.blogfa.com

www.Mohjat.net

مطالعه بیشتر