متن کامل
سلامم به مولا ابالفضل
6 آذر 1400

سلامم به مولا ابالفضل * حاج محمود کریمی

متن کامل
راهی میدون جنگی ای علی جان
6 آذر 1400

راهی میدون جنگی ای علی جان * حاج محمود کریمی

متن کامل
ای شیر شیرخواره علی اصغر مدد مولا
6 آذر 1400

ای شیر شیرخواره علی اصغر مدد مولا * حاج محمود کریمی

متن کامل
ببین به این و به آن رو زدم نشد بابا
6 آذر 1400

ببین به این و به آن رو زدم نشد بابا * حاج محمود کریمی

متن کامل
چرا قهری مگر تقصیر دارم
6 آذر 1400

چرا قهری مگر تقصیر دارم * حاج محمود کریمی

متن کامل
شکن در شکن شده یاس گیسوی من یاسمن
6 آذر 1400

شکن در شکن شده یاس گیسوی من یاسمن * حاج محمود کریمی

متن کامل
دم آخر صدا زد شاه عطشان
6 آذر 1400

دم آخر صدا زد شاه عطشان * حاج محمود کریمی

متن کامل
هرچی از رو خاک بلندت می کنم
6 آذر 1400

هرچی از رو خاک بلندت می کنم * حاج محمود کریمی

متن کامل
زمان رفتنش آمد
6 آذر 1400

زمان رفتنش آمد عمو با چشم گریان * حاج محمود کریمی

متن کامل
بیا که بر در هر تکیه پرچم حسن است
6 آذر 1400

بیا که بر در هر تکیه پرچم حسن است * حاج محمود کریمی

متن کامل
جان ما وقف یاری دینه
6 آذر 1400

جان ما وقف یاری دینه * حاج محمود کریمی

متن کامل
عاقل ندیدم عاشق و دیوونت نباشه
6 آذر 1400

عاقل ندیدم عاشق و دیوونت نباشه * حاج محمود کریمی

متن کامل
با تو رها میشه دل از رنج و محن
6 آذر 1400

با تو رها میشه دل از رنج و محن * حاج محمود کریمی

متن کامل
نه تنش جا واسه نیزه داشت و نه
6 آذر 1400

نه تنش جا واسه نیزه داشت و نه – حاج محمود کریمی

متن کامل
من از اهالی دیار عشقم
5 آذر 1400

من از اهالی دیار عشقم – حاج محمود کریمی

0