نام رقیه زینت دلهای ما بود

نام رقیه زینت دلهای ما بود

او پاسدار نهضت کرب و بلا بود

ای دل بگیر دامن سلطان اولیا

یعنی حسین ابن علی شاه کربلا

آن دختری که قبله ارباب حاجت است

حاجت رواست هر که بدان قبله رو کند

صبح وصال و لیله یلدای زینب است

بانگ ملال ناله ای وای زینب است

شب زنده دار خانه ویران رقیه است

این طفل شمع محفل شبهای زینب است

هرگز مگو رقیه بود خردسال و طفل

بی بی دبیر اول شورای زینب است

 

دانلود فایل صوتی از اینجاwww.mohjat.net